Privacy en bescherming van (persoons)gegevens

Wij vinden het erg belangrijk dat onze medewerkers netjes met jouw gegevens omgaan. Deze afspraken staan in de privacyregeling WIJ Groningen.

Om het je makkelijk te maken hebben we de belangrijkste afspraken over privacy en de bescherming van (persoons)gegevens samengevat in deze privacy folder. De tekst van deze folder lees je ook hieronder. Je kunt de folder daarnaast ophalen bij het WIJ-team bij jou in de buurt.

Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?

Alleen met je voorafgaande toestemming verwerkt en verzamelt WIJ Groningen de persoonsgegevens die voor je aanvraag nodig zijn. Over het geven van toestemming, het doorgeven van informatie en de beveiliging van persoonsgegevens zijn wettelijke regels gemaakt.

Het verwerken van de persoonsgegevens
Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die voor je vraag noodzakelijk zijn. Voor kinderen tot 12 jaar geeft de ouder of voogd toestemming, kinderen van 12 tot 16 jaar doen dit samen met hun ouder of voogd. Vanaf 16 jaar geeft iedere persoon zelf toestemming.

Jouw WIJ-team is open over welke gegevens zij verzamelt en voor welk doel. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligd digitaal systeem. De medewerkers van WIJ Groningen die bij je vraag betrokken zijn, hebben inzicht in dit systeem. Medewerkers van de gemeente Groningen en andere instanties hebben geen toegang tot deze persoonsgegevens.

Gegevensuitwisseling met andere partijen
Soms is het nodig of beter om je vraag te laten beantwoorden door iemand die niet bij het WIJ-team hoort. Hiervoor vragen wij eerst toestemming. Ook in dit geval worden alleen de noodzakelijke gegevens uitgewisseld. WIJ Groningen verstrekt in uitzonderlijke gevallen deze informatie zonder je toestemming, bijvoorbeeld in het geval van een gevaarlijke situatie. Je wordt dan zo snel mogelijk geïnformeerd.

Jouw rechten
Je mag je gegevens inzien of hier een kopie van krijgen zolang dit de privacy van een ander persoon niet schaadt. Als je van mening bent dat de verzamelde gegevens niet kloppen, kun je verzoeken om een wijziging. Je kunt ook uw toestemming intrekken of om verwijdering van (bepaalde) gegevens vragen.

Wanneer het verzamelen van deze gegevens echter een wettelijke grondslag kent die WIJ Groningen verplicht tot het bewaren van deze gegevens, kunnen wij mogelijk niet aan je verzoek voldoen. Het indienen van bovenstaande verzoeken kan bij de Functionaris Gegevensbescherming van WIJ Groningen. Je behoudt altijd het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens.

De werkwijze van WIJ Groningen
Je persoonsgegevens worden bewaard zolang je ondersteuning loopt. Wanneer de ondersteuning stopt, sluiten we een dossier. Dossiers bewaren we 15 jaar.
Medewerkers van WIJ Groningen zullen bij het verwerken van uw persoonsgegevens altijd handelen volgens de geldende privacy wet- en regelgeving. WIJ Groningen hanteert hiervoor een privacyreglement en houdt een register bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens.

Toezicht op privacy

WIJ Groningen heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld die als taak heeft om binnen WIJ Groningen toezicht te houden op het naleven van de privacyregels. Heb je vragen over dit toezicht? De functionaris is te bereiken via .

Wil je meer informatie over privacy en jouw rechten? Bezoek dan www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Verdere vragen

Wil je een vraag stellen over privacy bij het WIJ-team of een verzoek indienen met betrekking tot je persoonsgegevens? Bespreek dit dan met de WIJ-medewerker die je vraag behandelt.
Bekijk de contactgegevens van het WIJ-team in jouw buurt.