WIJ-raad, cliëntenraad van WIJ Groningen

WIJ Groningen vindt het belangrijk dat inwoners betrokken zijn bij het functioneren van WIJ Groningen in de verschillende wijken en dorpen van de gemeente Groningen. Een van de manieren waarop dit gebeurt is via de cliëntenraad van WIJ Groningen, de WIJ-raad.

De WIJ-raad is een onafhankelijk orgaan en behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle mensen die gebruik (willen) maken van het ondersteunings- en dienstenaanbod van WIJ Groningen, dat binnen de doelstelling van de Stichting wordt uitgevoerd.

In de cliëntenraad praat men over de kwaliteit van de dienstverlening voor inwoners. Ook adviseert zij de raad van bestuur over elk onderwerp of voorgenomen besluit dat van belang is voor de inwoners: gevraagd en ongevraagd. Hierbij kan je denken aan:

  • privacy: gaat men wel zorgvuldig om met mijn persoonlijke gegevens?
  • de locatie en ontvangst bij de entree van WIJ Groningen;
  • informatieverstrekking;
  • wijzigingen in de doelstelling of organisatie van WIJ Groningen;
  • bewonerstevredenheidsonderzoeken.

De WIJ-raad kan ook zelf zaken aankaarten. De WIJ-raad kan gevraagd worden bij de selectie in een sollicitatieprocedure.

Wat doet de WIJ-raad?

De WIJ-raad bestaat uit vijf tot dertien leden, die zich verbonden voelen met de dienstverlening van WIJ Groningen en het werkgebied. Een aantal leden is zelf cliënt of vrijwilliger. Leden worden voor een periode van drie jaar benoemd en zijn één keer herbenoembaar.

Jaarlijks stelt de raad een werkplan op met de agenda en activiteiten voor het komende jaar. De WIJ-raad vergadert minimaal tien keer per jaar. De WIJ-raad en de raad van bestuur van WIJ Groningen komen minstens zes keer per jaar bijeen in een overlegvergadering volgens een jaarlijks vast te stellen vergaderrooster. Daarnaast leggen de leden regelmatig werkbezoeken af om in contact te komen met inwoners en hun signalen te horen en met medewerkers van WIJ Groningen.

Geheimhouding

De leden van de WIJ-raad zijn verplicht tot geheimhouding over wat zij horen of lezen; ook na beëindiging van het lidmaatschap. Deze raad is er voor inwoners van de gemeente Groningen, zodat je kunt meepraten en meedenken over het beleid. Het gaat ons om de gemeenschappelijke belangen van al degenen die met onze ondersteuning te maken hebben.

Mail gerust, als je contact zoekt met de WIJ-raad.

Jij in de WIJ-raad?

Regelmatig is de WIJ-raad op zoek naar nieuwe mensen. Je moet wel wat in je mars hebben. Bekijk de profielschets via de onderstaande link.

Profielschets WIJ-raad

Interesse?
Neem contact op met onze WIJ-raad via wijraad@wij.groningen.nl.