WIE ZORGT VOOR WAT?

Alles is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In het WIJ-team gaan we er van uit dat iedereen zolang en zoveel als mogelijk zijn eigen keuzes in zijn leven maakt. Daarbij is wat iemand (nog) wél kan belangrijker dan wat iemand niet meer kan. En door de samenwerking van verschillende organisaties binnen het WIJ-team hoeft u uw vragen niet op verschillende plaatsen bij verschillende mensen te stellen.

Zijn er meerdere problemen in een gezin of huishouden? Dan pakken we deze in zijn geheel aan. Samen met de hulpverlener wordt een plan van aanpak gemaakt. Daarmee werkt het team volgens het principe ‘één huishouden, één plan, één regisseur’.

Wie is verantwoordelijk voor uw ondersteuning?

Op dit moment kent de zorg drie verantwoordelijken:

  • Woont u thuis? En heeft u daarbij ondersteuning nodig? De gemeente is (gedeeltelijk) verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners met een beperking, chronische, psychische of sociale problemen.
  • Woont u thuis en heeft u verpleging of lichamelijke verzorging nodig? Dan is uw zorgverzekeraar hiervoor verantwoordelijk.
  • De meest kwetsbare mensen die aangewezen zijn op zorg in een instelling krijgen deze zorg via de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) is hiervoor verantwoordelijk.

Als het gaat om Beschermd wonen of Opvang dan is uw gemeente ook hiervoor verantwoordelijk. De gemeente Groningen is als ‘centrumgemeente’ verantwoordelijk voor beschermd wonen en opvang voor alle 23 gemeenten in de provincie Groningen.

Soort zorgVerantwoordelijkheid
WoningaanpassingenGemeente (Wmo)
VervoersvoorzieningenGemeente (Wmo)
Hulpmiddelen (traplift e.d.)Gemeente (Wmo)
Begeleiding individueel of groep en kort verblijfGemeente (Wmo)
Beschermd wonen en opvangGemeente (Wmo)
Persoonlijke verzorging thuis of verpleging thuisZorgverzekering
Intramurale zorg (zorg en verblijf in een instelling)Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Landelijk Meldpunt Juiste Loket

Het Meldpunt Juiste Loket ondersteunt mensen die niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naar toe moeten en hier vragen over hebben. Het gaat om zorg die valt onder de:

  • Jeugdwet
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Zorg en ondersteuning aan kinderen die persoonlijke verzorging, begeleiding en/of verpleging nodig hebben. 

Het Meldpunt Juiste Loket is een samenwerkingsverband van Per Saldo, Ieder(in) en het ministerie van VWS.

Overzicht van zorgproducten en zorgaanbieders in de gemeente Groningen

Klik in het onderstaande overzicht op een zorgproduct. Dan ziet u welke organisaties dit product aanbieden. Met deze organisaties (zorgaanbieders) heeft de gemeente contracten afgesloten.

Algemene en maatwerkvoorzieningen

Beschermd wonen

Continuïteit Beschermd wonen

Specialistische zorg vroegdoven/doofblinden

De bijbehorende tarieven vindt u in de bijlage van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen.

Meer informatie over uw eigen bijdrage leest u op onze pagina over de eigen bijdrage Wmo voorzieningen.

Meer weten?

Neem dan contact op met uw WIJ-team of loop eens bij hen binnen.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.