UW PRIVACY EN BESCHERMING VAN (PERSOONS)GEGEVENS

Wij vinden het erg belangrijk dat onze medewerkers netjes met uw gegevens omgaan. Deze afspraken staan in de privacyregeling WIJ Groningen.

Om het u makkelijk te maken hebben we de belangrijkste afspraken over uw privacy en de bescherming van (persoons)gegevens voor u samengevat in een folder. De tekst van deze folder leest u hieronder. U kunt de folder ook ophalen bij het WIJ-team bij u in de buurt.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Alleen met uw voorafgaande toestemming verwerkt en verzamelt WIJ Groningen de persoonsgegevens die voor uw aanvraag nodig zijn. Over het geven van toestemming, het doorgeven van informatie en de beveiliging van persoonsgegevens zijn wettelijke regels gemaakt.

Het verwerken van de persoonsgegevens

Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die voor uw vraag noodzakelijk zijn. Voor kinderen tot 12 jaar geeft de ouder of voogd toestemming, kinderen van 12 tot 16 jaar doen dit samen met hun ouder of voogd. Vanaf 16 jaar geeft iedere persoon zelf toestemming.

Uw WIJ-team is open over welke gegevens zij verzamelt en voor welk doel. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligd digitaal systeem. De medewerkers van WIJ Groningen die bij uw vraag betrokken zijn, hebben inzicht in dit systeem. Medewerkers van de gemeente Groningen en andere instanties hebben geen toegang tot deze persoonsgegevens.

Gegevensuitwisseling met andere partijen

Soms is het nodig of beter om uw vraag te laten beantwoorden door iemand die niet bij het WIJ-team hoort. Hiervoor vragen wij eerst uw toestemming. Ook in dit geval worden alleen de noodzakelijke gegevens uitgewisseld. WIJ Groningen verstrekt in uitzonderlijke gevallen deze informatie zonder uw toestemming, bijvoorbeeld in het geval van een gevaarlijke situatie. U wordt dan zo snel mogelijk geïnformeerd.

Uw rechten

U mag uw gegevens inzien of hier een kopie van krijgen zolang dit de privacy van een ander persoon niet schaadt. Als u van mening bent dat de verzamelde gegevens niet kloppen, kunt u verzoeken om een wijziging. U kunt ook uw toestemming intrekken of om verwijdering van (bepaalde) gegevens vragen.

Wanneer het verzamelen van deze gegevens echter een wettelijke grondslag kent die WIJ Groningen verplicht tot het bewaren van deze gegevens, kunnen wij mogelijk niet aan uw verzoek voldoen. Het indienen van bovenstaande verzoeken kan bij de Functionaris Gegevensbescherming van WIJ Groningen. U behoudt altijd het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens.

De werkwijze van WIJ Groningen

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang uw ondersteuning loopt. Wanneer de ondersteuning stopt, sluiten we een dossier. Dossiers bewaren we 15 jaar.
Medewerkers van WIJ Groningen zullen bij het verwerken van uw persoonsgegevens altijd handelen volgens de geldende privacy wet- en regelgeving. WIJ Groningen hanteert hiervoor een privacyreglement en houdt een register bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens.

Verdere vragen

Wilt u een vraag stellen over privacy bij het WIJ-team of een verzoek indienen met betrekking tot uw persoonsgegevens? Bespreek dit dan met de WIJ-medewerker die uw vraag behandelt.
Bekijk de contactgegevens van het WIJ-team in uw buurt.

Toezicht op privacy

WIJ Groningen heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld die als taak heeft om binnen WIJ Groningen toezicht te houden op het naleven van de privacyregels. Heeft u vragen over dit toezicht? De functionaris is te bereiken via .

Wilt u meer informatie over privacy en uw rechten? Bezoek dan www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.