JEUGDHULP

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet.

  • De Jeugdwet zorgt dat kinderen en gezinnen hulp op maat krijgen. Snel en dicht bij huis.
  • Het gaat om ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen, verstandelijke beperkingen.
  • Voor al uw vragen over jeugd en opvoeden kunt u terecht bij uw WIJ-team. 
  • Jeugdhulp blijft mogelijk op basis van een verwijzing van een huisarts, jeugdarts en/of medisch specialist.
  • Kinderbescherming, jeugdreclassering, kindermishandeling en huiselijk geweld vallen ook onder deze wet.

We willen allemaal graag dat kinderen zo goed mogelijk meedoen in de maatschappij. Opgroeien en opvoeden gaan echter niet altijd vanzelf. Samen met u kijkt een hulpverlener van het WIJ-team hoe u de opvoeding van uw kind (weer) zelf kunt doen. De nadruk ligt op het voorkómen van problemen.

Specialistische jeugdhulp

We kiezen ook zoveel mogelijk voor lichte hulp in plaats van specialistische zorg. Maar als het nodig is blijven we specialistische hulp bieden. Samen met u kijken we naar wat uw gezin zelf kan doen, zo nodig met hulp van familie of bekenden. Wanneer dat niet voldoende is, bieden we natuurlijk de hulp die nodig is.

Jongeren bij wie al vóór hun 18e levensjaar duidelijk is dat zij (op grond van ernstige beperkingen of stoornissen) hun verdere leven zorg nodig hebben, behouden hun aanspraak op zorg. Deze zorg valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) is hiervoor verantwoordelijk.

Ouderbijdrage

Voor Jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. De ouderbijdrage is met ingang van 2016 afgeschaft.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.