WERK EN BIJSTAND

Iemand die nog geen werk heeft, heeft vaak recht op een bijstandsuitkering. Daarvoor is er de Participatiewet.

Bij een uitkering horen rechten en plichten. Bijvoorbeeld:

  • De verplichting om zo snel mogelijk aan het werk te komen.
  • Een lagere uitkering voor wie zich niet aan de regels houdt.
  • Een lagere uitkering voor mensen die met meerdere mensen in huis wonen.

De gemeente Groningen houdt rekening met de situatie waarin een persoon die een bijstandsuitkering ontvangt zit.

Arbeidsverplichtingen

Mensen met een bijstandsuitkering moeten een baan accepteren als hun een baan wordt aangeboden.

Overtredingen strenger gestraft

De Participatiewet is streng voor mensen die zich niet aan de arbeidsverplichtingen houden.

  • Doet iemand onvoldoende zijn best? Dan krijgt diegene een lagere uitkering of helemaal geen uitkering. De uitkering wordt pas hersteld als de bijstandsgerechtigde kan aantonen dat hij/zij toch de verplichtingen is nagekomen.
  • Komt iemand binnen twaalf maanden opnieuw de arbeidsverplichtingen niet na? Dan is de gemeente verplicht om hem of haar een zwaardere straf opleggen.
  • Misdraagt een uitkeringsgerechtigde zich tegenover een ambtenaar van de sociale dienst? Dan loopt diegene het risico dat de uitkering direct wordt verlaagd of stopgezet.

Kosten delen

Wonen mensen samen in een huis? Dan kunnen de kosten van de huishouding gedeeld worden. De kosten per persoon vallen dan vaak lager uit. Daarbij hoort een lagere uitkering.

Meer maatwerk van de gemeente

De gemeente  ondersteunt bijstandsgerechtigden. De bijstand dient als vangnet voor mensen zonder werk. Het doel is om er aan bij te dragen dat mensen weer aan het werk gaan of op een andere wijze actief aan de samenleving deelnemen. Mensen kunnen als ze geen inkomen of een heel laag inkomen hebben een beroep kunnen doen op de bijstand.

Naast een bijstandsuitkering heeft de gemeente ook geld beschikbaar voor bijzondere bijstand en geld voor armoedebestrijding. Hierbij wordt goed gekeken naar de individuele omstandigheden. Het Kabinet wil ook nadrukkelijk dat het geld van bijzondere bijstand en geld voor armoedebestrijding terecht komt bij mensen die het nodig  hebben. Dit zijn mensen die het zonder deze extra bijstand niet redden. Uit de bijzondere bijstand kunnen gemeenten individuele personen extra ondersteunen, bijvoorbeeld als hun wasmachine kapot is.

Informatie voor inwoners van de voormalige gemeente Haren

Woont u in de voormalige gemeente Haren? Dan kunt u bij WIJ Haren terecht voor informatie over uitkeringen en bijstand, minima en kinderen, geldzaken, werken en werkloosheid en werken met een beperking. Neemt u contact op met het WIJ-team als u hulp nodig hebt.

Meer weten?

Op de website van de gemeente Groningen vindt u een overzicht van gemeentelijke regelingen en het aanvragen van onder andere (bijzondere) bijstand.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.