TEGEMOETKOMING AANNEMELIJKE MEERKOSTEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN EN BEPERKTEN 2017

De tegemoetkoming is bedoeld voor mensen met de laagste inkomens die te maken hebben met bijzondere extra kosten door een chronische ziekte of een beperking.

Hoe hoog is de tegemoetkoming dit jaar?

In 2017 is deze € 330,-.

Wanneer komt u in aanmerking?

U hebt een laag inkomen. Uw netto-inkomen (zonder vakantiegeld) was in november 2016 niet hoger dan:

 • alleenstaanden (met of zonder kinderen): € 1.172,58
 • gehuwden / samenwonenden (met of zonder kinderen): € 1.675,12

Maar u moet ook een indicatie of verstrekking hebben. Deze moet in 2016 zijn afgegeven voor een aaneengesloten periode van tenminste 6 maanden. Het gaat om één van deze indicaties of verstrekkingen:

 • u maakt gebruik van een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo;
 • u hebt voor uw kind een indicatie voor intensieve ondersteuning bij (dag)behandeling, herstel, en/of rehabilitatie, vanuit de Jeugdhulp;
 • u hebt een geldige indicatie op grond van de Wet Langdurige Zorg (Wlz);
 • u hebt een door de gemeente Groningen verstrekte gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder of passagier;
 • u kreeg in 2016 bijzondere bijstand voor een van de volgende kosten:

- bewassing;
- kledingslijtage;
- stookkosten;
- maaltijdvoorziening;

 • u hebt de collectieve aanvullende zorgverzekering Garantverzorgd 3 bij zorgverzekeraar Menzis of een aanvullende zorgverzekering met de meest uitgebreide dekking bij Menzis of een vergelijkbare dekking bij een andere ziektekostenverzekeraar.

Geen van bovenstaande indicaties of verstrekking?

U kunt toch een aanvraag indienen, als u kunt aantonen dat u een chronische ziekte of beperking in 2016 had gedurende tenminste 6 aaneengesloten maanden. Als bewijs daarvan vragen wij een verklaring van uw arts of specialist of andere deskundige. Gebruik daarvoor de Brief behandelend arts/specialist (pdf 26 kB). Andere bewijsstukken zoals medische gegevens zijn niet nodig.

Bewijs

 • Bij het aanvraagformulier stuurt u een bewijs mee van de voor u geldende indicatie/verstrekking. Eén indicatiebewijs is voldoende.
 • Ook stuurt u een bewijs mee van uw inkomen over november 2016. Hiermee bedoelen we: een kopie van het loonstrookje, uitkeringsspecificaties en/of bankafschrift(en) van de hele maand.
 • En u stuurt een kopie mee van uw (geldig) legitimatiebewijs (ID-kaart of paspoort).

Zonder deze bewijzen kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen.

In verband met de privacy raden wij u aan om op de kopie van de bankafschriften bij de afschrijvingen, óf de omschrijving óf het bedrag onleesbaar te maken. Om te voldoen als bewijs moet echter wel één van beiden, de omschrijving of het bedrag, leesbaar zijn. Uw inkomsten/ toeslagen etc. moeten uiteraard volledig zichtbaar zijn.

Vorig jaar al een tegemoetkoming gehad?

Ook als u vorig jaar al een tegemoetkoming hebt gehad, vragen wij u het aanvraagformulier volledig in te vullen. Daarbij vragen we opnieuw om bewijsstukken. Dit omdat veel gegevens zoals inkomen of uitkering jaarlijks kunnen verschillen. Alle gegevens die bij de aanvraag horen worden opnieuw beoordeeld. Het is de bedoeling dat u opnieuw alle vragen op het formulier beantwoordt én samen met alle bewijsstukken terugstuurt.

Aanvragen

U kunt de tegemoetkoming alleen aanvragen van 1 april t/m 30 november 2017. Uw volledig ingevulde aanvraagformulier moet uiterlijk 30 november 2017 binnen zijn bij de gemeente. Formulieren ingestuurd op of na 1 december worden niet meer in behandeling genomen.

Hebt u nog niet eerder aangevraagd? Dan kunt u hier het aanvraagformulier downloaden (pdf 56 kB). Het formulier is ook verkrijgbaar bij uw WIJ-team. Adressen en openingstijden vindt u via WIJ in de wijk. Of bel: 050 367 42 00.

Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u, samen met de bewijsstukken, vóór 30 november 2017, in een envelop mét postzegel naar:

Gemeente Groningen
Meerkostenregeling
Postbus 400
9700 AK  Groningen

In verband met zowel de privacywetgeving als de verwerking van uw aanvraag, kunt u de formulieren en bewijsstukken niet digitaal insturen. U kunt ze alleen opsturen per post.

Hebt u nog vragen over de regeling?

Kijk eens in de lijst van veelgestelde vragen (pdf 54 kB). Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact op met het WIJ-team bij u in de buurt. Of bel 050 367 42 00.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.