VEELGESTELDE VRAGEN WMO-VOORZIENINGEN 2018

Regeerakkoord: veranderingen eigen bijdrage en eigen risico

0.  De regering heeft in haar regeerakkoord aangekondigd de eigen bijdrage te veranderen. Wanneer gaat dat in?

Algemeen

1.  Wat is Wmo?
2.  Moet ik altijd een eigen bijdrage betalen?
3.  Wat is voor de eigen bijdrage van belang?
4.  Wat bedoelt u met kosten van de voorziening?
5.  Wat als de kosten heel laag zijn? Of juist heel hoog?
6.  Is er een regeling voor mensen met een laag inkomen?
7.  Kan ik bijzondere bijstand krijgen i.v.m. mijn eigen bijdrage?
8.  Ik heb een uitkering. Moet ik dan toch een eigen bijdrage betalen?
9.  Hoe lang betaal ik een eigen bijdrage?

Berekening eigen bijdrage

10. Waar vind ik informatie over mijn mijn inkomen en vermogen?
11. Telt het inkomen en vermogen van mijn partner mee?
12. Waarom moet ik uitgaan van mijn inkomen en vermogen van 2 jaar geleden?
13. Geldt mijn hele spaargeld als vermogen?
14. Moet ik de waarde van mijn eigen huis ook als vermogen zien?
15. Ik heb een veel lager inkomen dat 2 jaar geleden. Wat nu?
16. Hoe bereken ik mijn maximale periodebijdrage?

PGB

17. Betaal ik ook een eigen bijdrage bij een PGB?
18. Wat is het verschil tussen formele en informele hulp?
19. Wat is Gebruikelijke zorg?
20. Wat is Trekkingsrecht?

CAK

21. Wat is het CAK?
22. Wanneer krijg ik de eerste rekening?
23. Bereken zelf uw maximale periodebijdrage
24. Nooit meer dan de maximale periodebijdrage
25. Betalingsregeling

Regeerakkoord

0.  De regering heeft in haar regeerakkoord aangekondigd de eigen bijdrage te veranderen. Wanneer gaat dat in?
Dinsdag 10 oktober 2017 heeft het nieuwe kabinet (Rutte III) het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Het nieuwe kabinet heeft een aantal plannen om de zorg en ondersteuning te veranderen. Voor de meeste veranderingen zijn aanpassingen van de wet nodig. Het voornemen is om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 1 januari 2019 hierop aan te passen. Zodra de plannen van het kabinet definitief zijn, leest u dit op onze website.

Voor 2018 geldt dat de eigen bijdrage afhankelijk is van uw inkomen en vermogen.

Algemeen

1.  Wat is Wmo?
Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat iedereen kan meedoen binnen de samenleving. Sommige mensen kunnen dit niet helemaal op eigen kracht. Dan kunnen zij in aanmerking komen voor een “maatwerk voorziening vanuit de Wmo”. Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld een woonvoorziening of een aanpassing aan de woning. Om vervoer (zoals de Wmo taxi of een scootmobiel). Om een rolstoel, om begeleiding thuis of in groepsverband of om kortdurend verblijf.

Voor de meeste Wmo-voorzieningen bent u een eigen bijdrage verschuldigd.

2.  Moet ik altijd een eigen bijdrage betalen?
Om de Wmo betaalbaar te houden wordt voor Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage gevraagd. Deze eigen bijdrage is gebaseerd op het inkomen en het vermogen.

Voor alle Wmo-voorzieningen wordt een eigen bijdrage gevraagd behalve voor:

 • rolstoelen;
 • collectief vervoer (hiervoor wordt al een bijdrage per rit gevraagd).

Verder geldt dat partners van bewoners van een instelling, die valt onder de Wet langdurige zorg geen eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen betalen. Zij betalen al een eigen bijdrage voor de opname van hun partner.

En voor kinderen tot 18 jaar geldt dat zij (hun ouders) alleen een eigen bijdrage betalen voor aanpassingen aan de woning. Voor alle andere Wmo-voorzieningen gaan zij pas een eigen bijdrage betalen als zij 18 jaar zijn geworden.

3.  Wat is voor de eigen bijdrage van belang?
Voor het berekenen van de eigen bijdrage zijn van belang:

 • uw gezinssamenstelling;
 • uw leeftijd;
 • uw inkomen;
 • uw vermogen:
 • de kosten van de voorziening.

4.  Wat bedoelt u met de kosten van de voorziening?
De kosten van een voorziening zijn de totale kosten die de gemeente maakt ten behoeve van die voorziening, omgerekend naar perioden van 4 weken. Voor de meeste Wmo voorzieningen is het niet van te voren te bepalen hoe hoog de kosten zullen worden. Dat is afhankelijk van verschillende factoren. Zoals de soort voorziening, de individuele aanpassingen die nodig zijn als het gaat om een hulpmiddel of de mate van ondersteuning die u nodig heeft bij een maatwerkvoorziening zoals begeleiding.

De uiteindelijke kosten die voor uw ondersteuning gemaakt worden, de kosten van de voorziening, staan in de beschikking die u van de gemeente krijgt.

5.  Wat als de kosten heel laag zijn? Of juist heel hoog?
De eigen bijdrage is nooit hoger dan de kosten van de voorziening(en). Zijn de kosten lager dan uw maximale eigen bijdrage dan betaalt u nooit meer dan de kosten. Daar staat tegenover dat hoe hoog de kosten van alle voorzieningen samen ook zijn, uw eigen bijdrage nooit meer wordt dan uw maximale periodebijdrage per 4 weken.

6.  Is er een regeling voor mensen met een laag inkomen?
Voor mensen met een minimum inkomen is er de Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM). Deze verzekering bij zorgverzekeraar Menzis bestaat uit een basisverzekering plus de aanvullende verzekering GarantVerzorgd. Hierin is geregeld dat de eigen bijdrage Wmo vergoed wordt.

Om voor deze verzekering in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

 • u woont in de gemeente Groningen,
 • u hebt een bijstandsuitkering of een laag netto inkomen van ten hoogste 110% van de voor u geldende bijstandsnorm.

Hebt u een bijstandsuitkering of een laag inkomen? Kijk dan voor meer informatie over de Collectieve Zorgverzekering voor Minima op gemeente.groningen.nl/zorgverzekering-voor-minima-aanvragen. Of bel op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur met telefoonnummer (050) 367 50 00.

7.  Kan ik bijzondere bijstand krijgen i.v.m. mijn eigen bijdrage?
Mensen die deze verzekering (zie vraag 6) niet hebben en die de eigen bijdrage niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op de bijzondere bijstand. De gemeente kijkt naar uw persoonlijke omstandigheden en uw financiële situatie. Afhankelijk hiervan kan de gemeente (een deel van) de eigen bijdrage vergoeden.

Meer weten? Ook hiervoor kunt u op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur bellen met afdeling Werk en inkomen van de gemeente via telefoon (050) 367 50 00.

8.  Ik heb een uitkering. Moet ik dan toch een eigen bijdrage betalen?
Iedereen betaalt een vast basisbedrag. Ook als u een uitkering hebt. In 2018 is dat € 17,60 per 4 weken.

Alleen als u gehuwd/samenwonend bent en beiden of één van u beiden nog niet AOW-gerechtigd, dan geldt een basistarief van € 0,- (nul euro).

Geldt voor u het basistarief van € 17,60? Ook als u een laag inkomen hebt betaalt u het basistarief. Wellicht komt u dan in aanmerking voor de regeling voor lage inkomens of bijzondere bijstand (zie vraag 6 en 7).

9.  Hoe lang betaal ik een eigen bijdrage?
De eigen bijdrage wordt voor een bepaalde periode eenmaal in de 4 weken opgelegd. Dit geldt zowel voor een voorziening in Natura als in Pgb.

Hoe lang u de eigen bijdrage betaalt hangt af van de voorziening die u krijgt. Hoe langer u betaalt, hoe lager het bedrag aan kosten per 4 weken is. U betaalt immers nooit meer dan de kosten. Bij voorzieningen in bruikleen worden ook de kosten voor onderhoud en reparatie meegerekend.

 • Voor voorzieningen die in bruikleen worden verstrekt (bijvoorbeeld een scootmobiel, traplift of het plaatsen en het gebruik van een woonunit) betaalt u een eigen bijdrage zolang u die voorziening gebruikt.
 • Ook voor diensten zoals lichte ondersteuning, begeleiding individueel, dagbesteding enzovoort, geldt dat u een eigen bijdrage betaalt zolang u daar gebruik van maakt.
 • Voor woonvoorzieningen die in eigendom worden verstrekt (bijvoorbeeld een douchestoeltje) geldt dat u de eigen bijdrage gaat betalen voor een periode van 7 jaar.
 • Voor bouwtechnische aanpassingen aan uw eigen woning of voor het ‘bezoek-baar’ maken van de woning ten behoeve van een gehandicapt familielid, betaalt u gedurende 20 jaar een eigen bijdrage.
 • Voor een aangepaste fiets of het aanpassen van de auto geldt dat u een eigen bijdrage betaalt voor een periode van 10 jaar.

Berekening eigen bijdrage

10. Waar vind ik informatie over mijn inkomen en vermogen?
Uw verzamelinkomen in peiljaar 2016 staat vermeld op uw belastingaanslag van 2016. Doet u geen belastingaangifte? Dan kunt u uw inkomensgegevens ook controleren op uw jaaropgave(n) over deze inkomsten.

Hebt u vragen over uw verzamelinkomen of uw vermogen, belt u dan de Belastingtelefoon: 0800 0543. Dit gratis nummer is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:00 - 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 - 17:00 uur.

11. Telt het inkomen en vermogen van mijn partner mee?
Wanneer u samenleeft met een partner wordt zowel het gezamenlijke verzamelinkomen als het gezamenlijke vermogen gebruikt voor de berekening van de Maximale periodebijdrage. Het CAK vraagt deze gegevens op bij de Belastingdienst.

12. Waarom moet ik uitgaan van mijn inkomen en vermogen van 2 jaar geleden?
Voor het berekenen van de eigen bijdrage wordt uitgegaan van het peiljaar 2016. Uw inkomen en vermogen 2016 is namelijk al vastgesteld door de belastingdienst.

13. Geldt mijn hele spaargeld als vermogen?
Nee. Voor uw vermogen geldt een vrijstellingsbedrag. Dat vrijstellingsbedrag telt niet mee bij het berekenen van uw eigen bijdrage. In het peiljaar 2016 was de vrijstelling voor alleenstaanden € 24.437,- en voor een (echt)paar € 48.874,-.

14. Moet ik de waarde van mijn eigen huis ook als vermogen zien?
Nee. Zolang u in uw eigen huis woont geldt de waarde ervan niet als vermogen. Wilt u hier meer over weten neem dan contact op met de belastingdienst.

15. Ik heb een veel lager inkomen dat 2 jaar geleden. Wat nu?
De eigen bijdrage 2018 is gebaseerd op uw inkomen van 2016. Is uw inkomen sterk gedaald sinds 2016? Dan komt u misschien in aanmerking voor een herziening van uw eigen bijdrage. Als u verwacht dat uw inkomen in 2018 minstens € 2.593,- lager zal zijn dan in 2016, is een herziening van de eigen bijdrage mogelijk. U kunt een herziening aanvragen met een inkomensformulier van het CAK. Dit formulier kunt u telefonisch opvragen. Het telefoonnummer is 0800 1925. Dit nummer is tijdens kantooruren gratis bereikbaar. U kunt alleen een herziening aanvragen voor het huidige jaar en het jaar hiervoor.

16. Hoe bereken ik mijn maximale periodebijdrage?
Uw maximale periodebijdrage bestaat uit een vast basistarief en een bedrag dat afhankelijk is van uw bijdrage-plichtige inkomen.

Vast basistarief
Iedereen betaalt een vast basisbedrag. In 2018 is dat € 17,60 per 4 weken. Alleen als u gehuwd/samenwonend bent en beiden of één van u beiden nog niet AOW-gerechtigd dan geldt een basistarief van € 0,- (nul euro).

Tarief gebaseerd op bijdrage-plichtig inkomen
Náást het vaste tarief betaalt u een bedrag dat afhangt van de hoogte van uw (gezamenlijke) verzamelinkomen en uw vermogen. Hieronder gaan we eerst in op de vermogensbijtelling.

Peiljaar 2016
Voor het berekenen van de eigen bijdrage in 2018 gaat men uit van het vermogen in peiljaar 2016.

Uw vermogen
Ook uw vermogen telt mee voor het berekenen van uw Maximale periode bijdrage. Het gaat hierbij om het vermogen in box 3 (grondslag sparen en beleggen). Vermogen in de eigen woning voor zover deze valt onder box 1, wordt niet meegerekend.

Vrijstelling
Heffingsvrij vermogen: niet het hele vermogen telt mee voor de bijtelling, er is een deel vrijgesteld (het heffingsvrije deel). In het peiljaar 2016 was de vrijstelling voor alleenstaanden € 24.437,- en voor een (echt)paar € 48.874,-.

Bijdrage-plichtig inkomen waarover u een eigen bijdrage betaalt
Bij uw verzamelinkomen wordt 8% van uw vermogen, minus de het heffingsvrije deel, opgeteld. Dit totaal vormt het bijdrage-plichtig inkomen. Hierover wordt de maximale periodebijdrage berekend.

Niet het gehele bijdrage-plichtig inkomen telt mee voor het bepalen van de Maximale periodebijdrage, er is een “inkomensvrijstellingsdeel”. Dit vrijstellingsdeel is afhankelijk van uw leefsituatie:

 • Bent u alleenstaand en hebt u nog geen recht op AOW? Dan is dat bedrag € 22.873,-;
 • Bent u alleenstaand en u hebt AOW? Dan is dat bedrag € 17.474,- per jaar;
 • Bent u gehuwd/ samenwonend en heeft u beiden of een van u beiden nog geen recht op AOW? Dan is het bedrag € 35.175,- per jaar;
 • Bent u gehuwd/ samenwonend en u hebt beiden AOW? Dan is dat bedrag € 24.128,- per jaar.

Het vrijstellingsdeel trekt u dus af van uw (gezamenlijke) bijdrage plichtig inkomen. 12,5% van het verschil dat u dan overhoudt is het inkomens- en vermogens afhankelijke deel van uw Maximale periodebijdrage per jaar. Er zitten 13 perioden van 4 weken in een jaar, om het bedrag per 4 weken uit te rekenen deelt u het door 13.

Tot slot
Uw Maximale periodebijdrage is de som van het vaste basistarief en het bedrag dat afhankelijk is van uw bijdrage-plichtig inkomen.

PGB

17. Betaal ik ook een eigen bijdrage bij een PGB?
Ook bij een PGB moet u bijdrage in de kosten op basis van uw inkomen en vermogen. Voor ondersteuning in de vorm van een Persoonsgebonden Budget (PGB), geldt de hoogte van het PGB als de kosten. De hoogte van uw budget is afhankelijk van het aantal uren hulp dat u krijgt toegewezen én het contract met uw hulp dat u afsluit. Daarbij speelt mee of u de ondersteuning inkoopt via formele of informele hulp. U betaalt de eigen bijdrage elke 4 weken aan het CAK.

U betaalt de eigen bijdrage op basis van het toegekende budget, niet naar aanleiding van uw declaraties. Aan het eind van het jaar verrekent het CAK het totaal van uw declaraties bij de SVB met het totaal van de door u aan het CAK betaalde eigen bijdrage.

18. Wat is het verschil tussen formele en informele hulp
Formele hulp is ondersteuning die geboden wordt door een professionele zorgaanbieder of hulpverlener die is ingeschreven bij de Kamer van koophandel.

Informele hulp is hulp die u krijgt van iemand die niet valt onder bovenstaande omschrijving. Bijvoorbeeld een familielid (buiten het eigen gezin), een goede kennis of vriend. Deze moet dan wel voldoende kennis en opleiding hebben om de nodige hulp ook op een goede manier te kunnen bieden. De gemeente kan een PGB weigeren als zij vindt dat uw hulp die kennis en opleiding niet heeft.

19. Wat is ‘Gebruikelijke zorg’?
Gebruikelijke zorg wil zeggen dat u hulp krijgt van een van uw gezinsleden. Binnen een gezamenlijke huishouding, dat wil zeggen het gezin, wordt verwacht dat als de een zijn of haar huishoudelijke taken niet meer kan uitvoeren, de ander deze taken overneemt. Werk of studie geldt daarbij niet als uitzondering. Iemand die valt onder de regels van gebruikelijke zorg kan daarom geen (informele) zorg leveren betaalt uit het PGB.

20. Wat is 'Trekkingsrecht'?
Vanaf 1 januari 2015 geldt voor het PGB het zogenaamde trekkingsrecht. Dat wil zeggen dat uzelf geen geld krijgt van de gemeente maar dat uw budget beheerd wordt door de Sociale verzekeringsbank (SVB). U dient daar de nota’s in, vervolgens betaalt de SVB rechtstreeks aan uw hulp of aanbieder. U betaalt, net als bij ondersteuning in Natura, uw eigen bijdrage eens per 4 weken aan het CAK. Meer informatie over PGB en trekkingsrecht vindt op de site van de SVB: svb.nl/pgb.

CAK

21. Wat is het CAK?
Voor het betalen van eigen bijdragen krijgt u te maken met het Centraal Administratie Kantoor, het CAK. U hoeft zelf geen gegevens aan te leveren, u krijgt automatisch een beschikking en facturen van het CAK. Het CAK berekent de eigen bijdrage per periode van 4 weken. Een jaar bestaat uit dertien perioden van 4 weken. Het CAK bepaalt uw Maximale periodebijdrage per 4 weken. Deze Maximale periodebijdrage staat op de officiële beschikking die u van het CAK krijgt. Het CAK stuurt hiervoor elk jaar een nieuwe beschikking. U betaalt per periode van 4 weken nooit meer dan dit bedrag, hoeveel Wmo voorzieningen u ook krijgt.

22. Wanneer krijg ik de eerste rekening?
Houdt u er rekening mee dat tussen het verstrekken van de voorziening en de eerste keer dat u een acceptgiro voor uw eigen bijdrage krijgt van het CAK, ongeveer 3 maanden tijd zit. Na het verstrekken van de voorziening zal de gemeente de gegevens daarover doorgeven aan het CAK. Daarna zal het CAK uw inkomensgegevens opvragen bij de Belastingdienst. Pas daarna kan het CAK de voor u bedoelde rekening maken en versturen.

23. Bereken zelf uw maximale periode bijdrage
Op de website wij.groningen.nl staat op het tabblad Geldzaken meer informatie over de eigen bijdrage. Daar vind u ook een eenvoudige rekentool om zelf uw maximale eigen bijdrage te kunnen berekenen. Dat is het bedrag dat u op basis van uw inkomen en vermogen maximaal per 4 weken gaat betalen.

Vanaf 1 januari 2018 kunt u uw maximale eigen bijdrage per 4 weken voor 2018 berekenen. Tot die datum berekent de rekentool uw maximale eigen bijdrage per 4 weken over 2017.

24. Nooit meer dan maximale periodebijdrage
U betaalt nooit meer dan de door het CAK vastgestelde maximale periode bijdrage. Minder kan wel maar alleen als het totaal aan kosten van alle Wmo voorzieningen waar u een eigen bijdrage voor moet betalen lager is dan uw maximale periodebijdrage. Dan betaalt u niet meer dan de kosten.

25. Betalingsregeling
Moet u door omstandigheden meerdere perioden tegelijker tijd betalen dan is het mogelijk een betalingsregeling te vragen bij het CAK. Neem daarvoor contact op met het CAK via het gratis telefoonnummer 0800 1925.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.