INFORMATIE OVER DE EIGEN BIJDRAGE VOOR WMO VOORZIENINGEN 2018

De eigen bijdrage


Eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen

Om de Wmo betaalbaar te houden wordt voor de meeste Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage gevraagd. Deze eigen bijdrage is gebaseerd op het inkomen en het vermogen.

Voor alle Wmo-voorzieningen wordt een eigen bijdrage gevraagd, behalve voor:

 • rolstoelen;
 • collectief vervoer (hiervoor wordt al een bijdrage per rit gevraagd).

Verder geldt dat partners van bewoners van een instelling, die valt onder de Wet langdurige zorg geen eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen betalen. Zij betalen al een eigen bijdrage voor de opname van hun partner.

En voor kinderen tot 18 jaar geldt dat zij (hun ouders) alleen een eigen bijdrage betalen voor aanpassingen aan de woning. Voor alle andere Wmo-voorzieningen gaan zij pas een eigen bijdrage betalen als zij 18 jaar zijn geworden.

Het CAK

Voor het betalen van de eigen bijdrage krijgt u te maken met het Centraal Administratie Kantoor: het CAK. U betaalt uw eigen bijdrage niet direct aan de gemeente maar via het CAK. U hoeft zelf geen gegevens aan te leveren, u krijgt automatisch bericht van het CAK. Voor vragen over de eigen bijdrage is het CAK bereikbaar op werkdagen via het gratis telefoonnummer 0800 1925. Of kijk op www.hetcak.nl.

Bijdrage naar inkomen en vermogen

De gemeente verstrekt u een Wmo-voorziening. Daarmee maakt de gemeente kosten voor u. U moet in die kosten bijdragen. Hoeveel u moet bijdragen is afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen.

Niet uw hele inkomen en vermogen wordt daarbij gebruikt.

Zowel van uw inkomen als van uw vermogen mag u een bepaald bedrag aftrekken. Dat telt dan niet mee. Hoe groot het bedrag is dat u mag aftrekken hangt af van uw situatie; bent u alleenstaand of niet. En van uw leeftijd; bent u met pensioen of niet.

Peiljaar 2016

Voor het berekenen van uw eigen bijdrage gaan we in 2018 uit van het ‘peiljaar’ 2016. Uw inkomen en vermogen zijn voor dat jaar al vastgesteld door de belastingdienst. Is uw inkomen sterk gedaald sinds die tijd, neem dan contact op met het CAK.

Berekening eigen bijdrage

De eigen bijdrage bestaat uit twee delen:

1.  Basisbedrag

Iedereen betaalt een vast basisbedrag.

 • In 2018 is dat € 17,60 per 4 weken.
 • Alleen als u gehuwd/samenwonend bent en beiden of één van u beiden nog niet AOW-gerechtigd dan geldt een basistarief van € 0,- (nul euro).

2.  Inkomensafhankelijk bedrag

Naast het basisbedrag betaalt u een bedrag dat afhangt van de hoogte van uw (gezamenlijk) inkomen en uw (gezamenlijk) vermogen (spaargeld). Dat wil dus zeggen dat het inkomen en vermogen van uw partner in 2016 ook meetelt. Om dit deel te berekenen doorlopen we de volgende stappen:

Uw vermogen (spaargeld)
Wat was uw (gezamenlijk) vermogen in 2016?

 • Van dit vermogen mag u het vrijstellingsbedrag aftrekken. Dat is voor een alleenstaande € 24.437,- en voor een (echt)paar € 48.874,-.
 • Van het bedrag dat u dan overhoudt wordt 8% bij uw inkomen opgeteld. (deel het bedrag door 100 en vermenigvuldig dan met 8).
 • Heeft u minder vermogen (spaargeld) dan het hierboven aangegeven vrijstellingsbedrag? Dan wordt uw vermogen niet meegerekend.

Uw inkomen
Wat was uw (gezamenlijk) inkomen in 2016? Tel bij dit inkomen het bedrag op dat u hiervoor bij ‘Uw vermogen’ hebt uitgerekend.

 • Van het bedrag dat u nu berekend hebt heet het ‘bijdrageplichtig inkomen. Daar mag u weer een bedrag aftrekken.

o    Bent u alleenstaand en hebt u nog geen recht op AOW? Dan is dat bedrag € 22.873,-;
o    Bent u alleenstaand en hebt u AOW? Dan is dat bedrag € 17.474,- per jaar;
o    Bent u gehuwd/ samenwonend en u hebt beiden of één van u beiden nog geen recht op AOW? Dan is het bedrag € 35.1750,- per jaar;
o    Bent u gehuwd/ samenwonend en hebt u beiden AOW? Dan is dat bedrag € 24.128,- per jaar.

 • Van het bedrag dat u dan overhoudt berekent u 12,5%. (deel het bedrag door 100 en vermenigvuldig dan met 12,5)
 • Dat is het bedrag dat u, per jaar, maximaal aan eigen bijdrage moet betalen. U betaalt de eigen bijdrage per 4 weken. U betaalt dit dus niet per maand (12x), maar in 13 perioden van 4 weken.
 • Deel het (jaar)bedrag dat u bij het vorige punt hebt berekend nu door 13.

Tot slot

 • Tel het voor u geldende ‘basisbedrag’ bij het net berekende ‘inkomensafhankelijk bedrag’. Nu heeft u uw ‘maximale periodebijdrage’ berekend.

Uw maximale periodebijdrage

 • Dit gaat u maximaal per periode van 4 weken betalen. Ook al zijn de (totale) kosten voor de gemeente hoger, u betaalt nooit meer dan dat bedrag.
 • Maar zijn de (totale)kosten voor de gemeente lager dan uw maximale periodebijdrage, dan betaalt u nooit meer dan de kosten.

Eenvoudige rekenhulp

Op deze website staat onder Geldzaken meer informatie over de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Op de pagina ‘Bereken uw maximale eigen bijdrage’ vindt u een handige rekenhulp. Met deze rekenhulp berekent u eenvoudig uw maximale eigen bijdrage per 4 weken.

Vanaf 1 januari 2018 kunt u uw maximale eigen bijdrage per 4 weken voor 2018 berekenen. Tot die datum berekent de rekentool uw maximale eigen bijdrage per 4 weken over 2017.

Een laag inkomen?


De Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM)

Voor mensen met een minimum inkomen is er de Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM). Deze verzekering bij zorgverzekeraar Menzis bestaat uit een basisverzekering plus de aanvullende verzekering Garant Verzorgd. Hierin is geregeld dat de eigen bijdrage Wmo vergoed wordt.

Om voor deze verzekering in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

 • u woont in de gemeente Groningen,
 • u hebt een bijstandsuitkering of een laag netto inkomen van ten hoogste 110% van de voor u geldende bijstandsnorm.

Hebt u een bijstandsuitkering of een laag inkomen? Kijk dan voor meer informatie over de Collectieve Zorgverzekering voor Minima op de website van de gemeente Groningen. Of bel op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur met afdeling Werk en inkomen van de gemeente via telefoon (050) 367 50 00.

Bijzondere bijstand

Mensen die deze verzekering niet hebben en die de eigen bijdrage niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op de bijzondere bijstand. De gemeente kijkt naar uw persoonlijke omstandigheden en uw financiële situatie. Afhankelijk hiervan kan de gemeente (een deel van) de eigen bijdrage vergoeden. Meer weten? Ook hiervoor kunt u op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur bellen met afdeling Werk en inkomen van de gemeente via telefoon (050) 367 50 00.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.