TEGEMOETKOMING AANNEMELIJKE MEERKOSTEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN EN BEPERKTEN (MEERKOSTENREGELING)

Inwoners van Groningen met een chronische ziekte of beperking kunnen de tegemoetkoming aannemelijke meerkosten aanvragen.
De tegemoetkoming is bedoeld om mensen met de laagste inkomens, die te maken hebben met bijzondere extra kosten door een chronische ziekte of een beperking, te ondersteunen.

Let op: U kunt nog geen aanvraag indienen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen maar toch willen wij u over een aantal zaken informeren.

De aanvraagtermijn

De informatie over de aanvraagtermijn volgt nog.

De hoogte van de tegemoetkoming

De tegemoetkoming in 2019 is € 330,-

Wanneer komt u in aanmerking?

Om voor de vergoeding in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden.
U moet aan al deze voorwaarden voldoen:

 1. Uw woonplaats is Groningen op het moment dat u de aanvraag doet;
 2. én u voldoet aan de volgende inkomensvoorwaarde:

  GezinssituatieBruto jaarinkomen
  Alleenstaande (ouder)zonder pensioen€ 17.267,-
  met pensioen€ 18.003,-
  Gehuwd / samenwonendzonder pensioen€ 24.667,-
  met pensioen€ 24.874,-
 3. én u had in 2018 minimaal € 385,- aan extra kosten voor uw chronische ziekte of beperking. De kosten zijn o.a. uw verplicht eigen risico voor de zorgverzekering 2018 in combinatie met nota’s die u in 2018 had voor uw chronische ziekte of beperking;
 4. én u ook één van onderstaande indicaties of verstrekkingen had. Deze indicaties of verstrekkingen moeten geheel of gedeeltelijk geldig zijn in 2018 en zijn afgegeven voor een aaneengesloten periode van ten minste zes maanden.Het gaat om één van onderstaande indicaties of verstrekkingen:
   • een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening vanuit de Wmo of de Jeugdwet,
   • bijzondere bijstand voor:
    • bewassing
    • kledingslijtage
    • stookkosten en/of
    • maaltijdvoorziening
   • een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz);
   • een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder of passagier;
   • een collectieve aanvullende zorgverzekering 'Garant Verzorgd 3' of 'Extra Verzorgd 3' in heel 2018 bij Menzis;
   • een aanvullende zorgverzekering met de meest uitgebreide dekking bij een andere zorgverzekeraar in heel 2018.

    Hebt u geen van bovenstaande indicaties of verstrekking?
   • Dan kunt u toch een aanvraag indienen als u kunt aantonen dat u een chronische ziekte of beperking in 2018 had gedurende ten minste zes aaneengesloten maanden. Als bewijs heeft u dan een verklaring nodig van uw huisarts of specialist. Download en print het document “Aanvraag medische gegevens door patiënt” (pdf 51kB). Laat dit door uw arts invullen en ondertekenen.

Kinderen

Voor kinderen geldt binnen de ziektekostenverzekering geen verplicht eigen risico. Heeft uw kind een chronische ziekte of beperking? En heeft u daardoor extra kosten moeten maken die niet op een andere manier vergoed worden? Dan kunt u, als u ook voldoet aan de andere voorwaarden, een aanvraag indienen als u kunt aantonen dat u die extra kosten (€ 385,- of meer) voor uw kind gemaakt hebt.

Bewijs meesturen

Bij het aanvraagformulier moet u in ieder geval inleveren:

 • een kopie van de voor- én achterkant van uw identiteitsbewijs. Dit hoeft alleen als u de aanvraag niet eerder hebt ingediend
 • kopie van uw zorgpolis 2018
 • én een kopie van de inkomensverklaring 2018 van de Belastingdienst van uzelf (en van uw eventuele partner). Alleen als u in 2018 het hele jaar een bijstandsuitkering hebt ontvangen, hoeft dit niet
 • én een kopie van uw indicatie. Dit hoeft alleen als u deze niet van de gemeente Groningen heeft ontvangen
 • én een kopie bewijs dat bij u in 2018 minimaal € 385,- aan extra kosten voor uw chronische ziekte of beperking hebt gehad


 Zonder deze bewijzen kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Aanvragen

De tegemoetkoming kan eenmaal per jaar worden aangevraagd en wordt in 1 keer uitbetaald. Aanvragen in 2019 doet u op basis van gegevens van 2018.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier is op dit moment nog niet beschikbaar. Binnenkort volgt meer informatie hierover

Vragen

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw WIJ-team.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.